Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tor Modlin sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej zwaną „Spółką”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przekazane Spółce w związku ze złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytaniem/opinią/reklamację lub inną formą przekazane Spółce  za tym pośrednictwem informacji. Dodatkowo dane te będą przetwarzane w celu marketingu produktów własnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie pracownikom oraz współpracownikom Spółki (w szczególności podmiotom IT);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi. Okres przechowywania może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.

Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. Prawo żądania usunięcia danych – gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 3. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 4. Prawo do przenoszenia danych;
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Spółkę w każdej chwili, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Tor Modlin, ul. Gen Thommee 1B, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki  lub drogą elektroniczną na adres e-mail:biuro@tormodlin.pl

Tor Modlin - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy | Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl