fbpx
Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: tormodlin.pl (dalej „Serwis”). Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Tor Modlin Sp. z o.o. ul. gen. Wiktora Thommée 1B, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, nr KRS: 0000347178, NIP: 5242711397, REGON: 142241908 (dalej jako „Operator” lub „Administrator”)
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: rezerwacja@tormodlin.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Operator może wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: smarthost.pl

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „r.o.d.o.”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Ciebie w Serwisie. Przykładowo jeżeli w trakcie składania zamówienia w Serwisie wybierzesz odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu:

  świadczenia usługi Konta użytkownika w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”),

– umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy usług realizowanych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. (b) r.o.d.o.)

  marketingu własnych produktów lub usług Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.).

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 1. Administrator może przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). Jeśli nie jesteś konsumentem Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.  Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Administrator dokonuje systematycznej kontroli oceny przydatności danych, nie rzadziej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.
 1. Masz prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. W określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego okolicznościach, masz prawo do żądania:

  usunięcia dotyczących Cię danych, w szczególności, jeżeli przetwarzane dane osobowe są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, zgoda na podstawie której były one przetwarzane została wycofana, wniesiony został sprzeciw wobec ich przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem;

– żądania ograniczenia przetwarzania danych, w szczególności, jeżeli przetwarzane dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są przetwarzane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

  przenoszenia swoich danych osobowych, w szczególności, jeżeli przetwarzanie danych ma miejsce na podstawie zgody lub podejmowane jest w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną.

 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 6.  Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w  Serwisie wymaganych danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  w przypadku świadczenia usługi Konta użytkownika w Serwisie – realizacja umowy o świadczenie usług Konta użytkownika (w zakresie rejestracji Usługobiorcy oraz podstawowej obsługi konta użytkownika) oraz zgoda Usługobiorcy (w przypadku podania dodatkowych danych w sekcji „Ustawienia konta” – o ile jest taka funkcjonalność),

– w przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem Serwisu – zawarcie oraz realizacja umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu,

– w przypadku marketingu produktów (usług) własnych – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia promocji usług i produktów własnych oraz Twoja zgoda (w zakresie przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowej, tzw. newslettera, na podany adres e-mail).

17. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celu wyrażenia przez Ciebie opinii o zawartej Umowie lub o Operatorze podstawą takiego przetwarzania jest Twoja zgoda. 

18. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.