fbpx
Regulamin

§1

1. Voucher jest unikalnym kodem wygenerowanym przez Tor Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej “TOR MODLIN”) w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia na realizację usługi świadczonej przez Tor Modlin. Warunkiem wydania Vouchera jest uprzednie opłacenie w pełnej wysokości świadczenia oferowanego przez Tor Modlin oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Świadczenia, które mogą zostać zrealizowane z wykorzystaniem Vouchera określa załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Termin ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia. Data ważności Vouchera nie może ulec wydłużeniu.

3. Klient w momencie zakupu usługi oferowanej przez Tor Modlin deklaruje czy chce otrzymać Voucher.

4. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważności Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Voucher.

5. Klient nie ma prawa wymiany Vouchera na świadczenie pieniężne.

 

§2

1. Sprzedaż Voucherów jest prowadzona z wykorzystaniem adresu e-mail: rezerwacja@tormodlin.pl Klient dokonuje wyboru rodzaju usługi świadczonej przez Tor Modlin oraz ustala sposób doręczenia vouchera, a także sposób płatności.

2. Płatność za Voucher Klient dokonuje w wybrany przez siebie sposób (przelew tradycyjny, karta, gotówka). Szczegółowe informacje dotyczące płatności Klient otrzyma na podany przez niego adres e- mail po złożeniu zamówienia. Uiszczenie opłaty za Voucher stanowi podstawę aktywowania Vouchera.

3. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, Tor Modlin przesyła Voucher na adres e-mail wskazany przez Klienta, bądź adres pocztowy wskazany przez Klienta.

4. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher (o ile termin ten nie został określony przy zakupie Vouchera) za pośrednictwem e- mail: rezerwacja@tormodlin.pl – z uwzględnieniem dostępności określonej przez Tor Modlin, nie później niż na 14 dni przed upływem ważności vouchera, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Posiadacz Vouchera jest zobowiązany podać unikalny kod Vouchera. Voucher może być wykorzystany wyłącznie 1 raz.

5. Posiadacz, realizując Voucher, podaje swoje imię i nazwisko.

6. Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w sposób ustalony przez niego z Tor Modlin.

7. Klient może jednokrotnie odwołać uzgodniony wcześniej termin realizacji Vouchera, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed zaplanowaną datą jego realizacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Tor Modlin na adres: rezerwacja@tormodlin.pl .

8. W celu uzgodnienia nowego terminu realizacji Vouchera Klient skontaktuje się z Tor Modlin zgodnie z postanowieniami ust. 4, przy czym nowy termin realizacji Vouchera musi wypadać w okresie ważności Vouchera, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu. W przypadku nie stawienia się Klienta w celu realizacji Vouchera lub nie odwołania terminu jego realizacji na zasadach określonych w ust. 7 powyżej, Voucher uważa się za zrealizowany.

 

§3

1. Klientowi będącemu konsumentem, który nabył Voucher przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Vouchera, chyba, że Klient przed upływem tego terminu wykorzystał Voucher.

2. Odstąpienie może nastąpić przez złożenie stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może być złożone w formie pisemnej w biurze Tor Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. gen. Wiktora Thommée 1B lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 2.

3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot płatności za Voucher nastąpi w tej samej formie w jakiej płatność była dokonana. W razie płatności gotówką Tor Modlin może dokonać zwrotu płatności przekazem pocztowym – na koszt Klienta.

 

§4

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Tor Modlin zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na adres e-mail wskazany w § 2 w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań.

2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

 

§5

1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Tor Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Wiktora Thommee 1b, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki. Tor Modlin oświadcza, że dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europu (UW) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania RODO oraz polskiego prawa.

3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

  1. a)  realizacji Vouchera
  2. b)  wykonywania monitoringu wizyjnego (o ile dotyczy),
  3. c)  rozliczenia i zafakturowania usług,
  4. d)  przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
  5. e)  marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

3. Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Vouchera.

5. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.

6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być stosowni pracownicy Administratora Danych, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją celów przetwarzania. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Administratorem Danych Osobowych będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania lub przechowywaniem Danych (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT). W przypadku działań marketingowych odbiorcami Danych mogą być wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych.

7. Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.

 

§6

1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Voucherów zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że zmiana jest korzystniejsza dla Klienta.

2. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej www.tormodlin.pl