fbpx
Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin Zakupów określa zasady na podstawie których Tor Modlin sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, NIP: 5242711397, KRS: 0000347178, ul. gen. Wiktora Thommée 1B, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki  (dalej “Tor Modlin” lub „TM”) prowadzi sprzedaż świadczonych przez TM Usług oraz Voucherów.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
 3. a) Usługi – są to oferowane w Sklepie Internetowym: szkolenia mające postać szkoleń samochodowych bądź motocyklowych, jazdy treningowe (tzw. Track Days) oraz przejazdy samochodami sportowymi (tzw. „supersamochodami”). Szczegóły danej Usługi każdorazowo opisane są na Stronie.
 4. b) Voucher Kwotowy – unikalny kod potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy TM a Klientem zgodnie z którą Klient lub Posiadacz Vouchera ma prawo dokonać Zakupu Usługi za cenę pomniejszoną o wartość kwotową przypisaną do Vouchera Kwotowego. W sytuacji gdy Voucher Kwotowy ma wartość wyższą niż cena Usługi wówczas Klient ma prawo dokonać Zakupu Usługi z wykorzystaniem Vouchera Kwotowego przy czym niewykorzystana wartość Vouchera Kwotowego nie będzie mu zwrócona. Voucher Kwotowy  może być wykorzystany tylko jeden raz na całą kwotę przypisaną do danego Vouchera.
 5. c) Voucher Usługowy – unikalny kod potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy TM a Klientem dotyczący realizacji konkretnej Usługi świadczonej przez TM, a szczegółowo opisanej na Stronie. Voucher Usługowy potwierdza zawarcie umowy na realizację konkretnej Usługi i nie podlega wymianie inną Usługę ani na Voucher Kwotowy.
 6. d) Voucher – Voucher Kwotowy lub/i Voucher Usługowy
 7. e) Bilet – wiadomość e-mail zawierająca kod QR potwierdzająca nabycie konkretnej Usługi opisanej na Stronie i umożliwiająca osobie wskazanej w tej wiadomość realizację Usługi. Bilet potwierdza zawarcie umowy na realizację konkretnej Usługi i nie umożliwia zmiany tej Usługi na inną jak też nie daje prawa do jego wymiany na Voucher.
 8. f) Strona – serwis znajdujący się pod adresem tormodlin.pl prowadzony przez TM.
 9. g) Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 10. h) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.). Za Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się również osobę fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. i) Posiadacz Vouchera – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której Klient przekaże Voucher i która będzie mogła go wykorzystać, tj. bądź nabyć Usługę z wykorzystaniem Vouchera Kwotowego bądź też wybrać termin realizacji Usługi związanej z Voucherem Usługowym. O ile Klient nie przekaże Vouchera innej osobie jest on jednocześnie Posiadaczem Vouchera.
 12. j) Zakup Usługi – zawarcie umowy o świadczenie usług na mocy której w zamian za wynagrodzenie określone każdorazowo przy opisie Usługi TM będzie świadczył na rzecz Klienta lub Posiadacza Vouchera Usługę opisaną na Stronie i wybraną przez Klienta lub Posiadacza Vouchera w procesie Zakupu Usługi. Umowa jest zawarta na czas wykonania Usługi.
 13. k) Regulamin – niniejszy Regulamin Zakupów.

 

§ 2

Zakup Voucherów Kwotowych

 

 1. Klient za pośrednictwem Strony może zakupić Voucher Kwotowy. Voucher Kwotowy umożliwia Klientowi lub Posiadaczowi Vouchera Kwotowego zakup Usługi na Stronie.
 2. Zakup Vouchera Kwotowego odbywa się poprzez dokonanie na Stronie wyboru jego kwotowej wartości (spośród dostępnych) oraz wypełnienie dostępnego formularza i dokonanie zapłaty.
 3. TM przesyła Voucher Kwotowy Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu dostępnym na Stronie podczas procesu zakupu Vouchera Kwotowego.
 4. Termin ważności Vouchera Kwotowego wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia, przy czym wystawienie nie nastąpi wcześniej niż w chwili dokonania pełnej zapłaty za Voucher Kwotowy. Data ważności Vouchera Kwotowego nie może ulec wydłużeniu. W każdym wypadku Voucher Kwotowy wygasa z upływem 12 miesięcy od dnia dokonania za niego zapłaty przez Klienta. W przypadku niewykorzystania Vouchera Kwotowego w terminie jego ważności Klient lub Posiadacz Vouchera nie ma prawa z niego skorzystać.
 5. Klient lub Posiadacz Vouchera nie ma prawa wymiany Vouchera Kwotowego na świadczenie pieniężne. Brak wykorzystania Vouchera Kwotowego w terminie jego ważności nie stanowi podstawy do zwrotu ceny jego nabycia na rzecz Klienta lub Posiadacza Vouchera.
 6. W przypadku przekazania przez Klienta Vouchera Kwotowego osobie trzeciej (Posiadaczowi Vouchera), Klient winien przekazać mu informacje, że Voucher podlega regulacjom Regulaminu.
 7. Transakcję Zakupu Usługi przy użyciu Vouchera Kwotowego uważa się za ważną, nawet w wypadku, gdy Posiadacz Vouchera wejdzie w posiadanie Vouchera w sposób nieuprawniony. TM przy realizacji Vouchera Kwotowego nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie Vouchera przez Posiadacza Vouchera.
 8. Posiadacz Vouchera Kwotowego wybiera rodzaj Usługi poprzez jej wybór na Stronie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Podczas procesu Zakupu Usługi Posiadacz Vouchera wprowadza kod Vouchera Kwotowego, co skutkuje tym, iż cena Usługi zostaje pomniejszona o wartość kwotową przyporządkowaną do Vouchera i wynikającą z ceny jaką zapłacił Klient podczas nabywania Vouchera Kwotowego. Voucher Kwotowy nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera Kwotowego, który opiewa na kwotę wyższą niż cena Usługi. Jeśli cena Usługi jest wyższa od wartości Vouchera Kwotowego Klient jest zobowiązany w trakcie procesu Zakupu Usługi dopłacić brakującą kwotę zgodnie z funkcjonalnością Strony.

 

§ 3

Zakup Usług

 

 1. Za pośrednictwem Strony można dokonać Zakupu Usługi, która jest wykonywana na terenie TM pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1 powyżej, a której dokładny opis każdorazowo znajduje się na Stronie.
 2. Zakup Usługi odbywa się poprzez dokonanie wyboru rodzaju Usługi spośród tych dostępnych na Stronie oraz wypełnienie formularza i dokonanie zapłaty. Momentem dokonania Zakupu Usługi jest dokonanie płatności za Usługę w kwocie opisanej przy danej Usłudze na Stronie. Zakup Usługi może być dokonany w dwóch formach:
 3. a) z oznaczeniem dokładnej daty wykonania Usługi („Zakup z Datą”) lub
 4. b) bez oznaczonej daty wykonania Usługi („Zakup Otwarty”).
 5. Zakup z Datą może być dokonany wyłącznie w przypadku tych Usług co do których funkcjonalność Strony umożliwia wybór dokładnej daty wykonania Usługi. W tym wypadku w procesie dokonywania Zakupu Usługi Klient lub Posiadacz Vouchera Kwotowego zaznacza na Stronie wybraną przez niego datę w której Usługa będzie realizowana. W przypadku Zakupu z Datą Klient niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny Usługi wskazanej na Stronie otrzyma na adres e-mail podany w trakcie dokonywania Zakupu Usługi Bilet który umożliwi Klientowi udział w realizacji określonej Usługi.
 6. Zakup Otwarty może być dokonany zarówno co do Usług wskazanych w pkt 3 powyżej jak i co do Usług których funkcjonalność Strony nie umożliwia wyboru dokładnej daty wykonania Usługi. Jeśli w procesie dokonywania Zakupu Usługi Klient lub Posiadacz Vouchera nie wybierze dokładnej daty realizacji Usługi wówczas dokonany zakup jest Zakupem Otwartym.
 7. W przypadku Zakupu Otwartego Klient niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny Usługi wskazanej na Stronie otrzyma na adres e-mail podany w trakcie dokonywania Zakupu Usługi Voucher Usługowy który umożliwi mu lub Posiadaczowi Vouchera wybór daty realizacji na jego rzecz Usługi. Voucher Usługowy może być przekazany pełnoletniej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Klient lub Posiadacz Vouchera Usługowego w okresie 12 miesięcy od daty Zakupu Usługi może za pośrednictwem Strony wybrać dokładną datę realizacji Usługi spośród dat udostępnionych przez TM, przy czym w okresie 12 miesięcy od daty Zakupu Usługi powinien być zarówno dokonany wybór Usługi jak i sama jej realizacja (zaleca się tym samym aby wyboru daty dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem).
 8. Posiadacz Vouchera Usługowego może jednokrotnie odwołać uzgodniony wcześniej termin realizacji Usługi najpóźniej na 7 (siedem) dni przed zaplanowaną datą jego realizacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Tor Modlin na adres: rezerwacja@tormodlin.pl . W celu uzgodnienia nowego terminu realizacji Usługi Posiadacz Vouchera Usługowego skontaktuje się z Tor Modlin na adres e-mail wskazany w zdaniu poprzednim  przy czym nowy termin realizacji Usługi musi wypadać w okresie 12 miesięcy od daty Zakupu Usługi.
 9. W przypadku niestawienia się Posiadacza Vouchera Usługowego w dacie realizacji Usługi w miejscu jej wykonywania Usługę uważa się za zrealizowaną przez TM a Klientowi ani Posiadaczowi Vouchera Usługowego nie przysługują wobec TM żadne roszczenia (w szczególności zwrot ceny lub zmiana terminu realizacji Usługi).

 

 

§ 4

Proces zawierania umowy

 

 1. W celu dokonania Zakupu Usługi lub zakupu Vouchera Kwotowego należy wejść na Stronę, dokonać wyboru Usługi lub wartości Vouchera Kwotowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.
 2. W trakcie procesu Zakupu Usługi lub Vouchera Kwotowego do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Usługi lub wartości Vouchera Kwotowego. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia; jednostkowej oraz łącznej ceny Usług lub ceny Vouchera Kwotowego, wybranej metody płatności, danych  potrzebnych do dokonania zapłaty.
 3. W celu dokonania Zakupu Usługi lub zakupu Vouchera Kwotowego konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Z chwilą, gdy Klient zatwierdził swoje zamówienie klikając „Kupuje i płacę” uznaje się, że świadomie zaakceptował wszelkie warunki zawieranej umowy w szczególności cenę i obowiązek jej zapłaty oraz charakterystykę Usługi lub wartość Vouchera Kwotowego.
 4. TM zastrzega sobie prawo anulowania złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku, gdy formularz zamówienia zostanie przez Klienta niepoprawnie lub niekompletnie wypełniony, bądź gdy zamówienie wzbudza wątpliwości (w szczególności pod względem prawdziwości zawartych w nim danych). TM zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia także w innych sytuacjach gdy realizacja Usługi nie może być dokonana z przyczyn niezależnych od TM lub z powodu siły wyższej. O dokonanej anulacji TM niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na podany przez niego adres e-mail oraz dokona zwrotu otrzymanej zapłaty (o ile cena została już zapłacona).
 5. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na Stronie w zakładce „Wybierz metodę płatności”.
 6. TM nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu Klientowi zostały utracone lub uszkodzone. TM ma prawo odmówić realizacji Vouchera w wypadku braku technicznej możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym.

 

 

§ 5

Uprawnienia Konsumenta

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który nabył Voucher Kwotowy lub dokonał Zakupu Usługi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od Zakupu Usługi lub zakupu Vouchera Kwotowego, chyba że przed upływem tego terminu Usługa została zrealizowana – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Zakupu Usług lub zakupu Vouchera Kwotowego Klient zobowiązany jest poinformować TM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając oświadczenie na adres rejestrowy TM wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, lub poprzez e-mail na adres: rezerwacja@tormodlin.pl przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik numer 1 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, TM najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpienia od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności. TM dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Klient użył dokonując płatności za Usługę lub Voucher Kwotowy. Wyjątek od powyższego może stanowić sytuacja, gdy Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
 4. Odstąpienie od umowy zakupu Vouchera Kwotowego lub umowy Zakupu Usługi spowoduje dezaktywację kodu przypisanego odpowiednio do Vouchera Kwotowego bądź Usługowego.

 

§ 6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Tor Modlin zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na adres e-mail rezerwacja@tormodlin.pl w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań.
 2. W reklamacji Klient powinien podać: kod Vouchera Kwotowego lub Usługowego (jeśli reklamacja dotyczy dotyczącej Vouchera) oraz opis problemu.
 3. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

 

§ 7

Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Tor Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Wiktora Thommee 1b, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki (dalej też: „Administrator”). Tor Modlin oświadcza, że dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europu (UW) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania RODO oraz polskiego prawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 3. a)  realizacji Usługi lub Vouchera
 4. b)    rozliczenia i zafakturowania usług,
 5. d)  przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
 6. e)  marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – rt.. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 7. Ponadto dane osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowycrt.art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla Zakupu Usługi lub Vouchera Kwotowego.
 9. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być stosowni pracownicy Administratora danych, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją celów przetwarzania. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Administratorem danych osobowych będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania lub przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT). W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być wybrani pracownicy Administratora danych osobowych, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych.
 11. Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 12. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 13. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.

 

§ 8

Postanowienia Końcowe

 

 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Voucherów Kwotowych lub Usług zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że zmiana jest korzystniejsza dla Klienta.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej www.tormodlin.pl
 3. Każdy Klient (w tym Posiadacz Vouchera) zobowiązany jest przestrzegać Regulaminów obowiązujących w TM w zakresie w jakim mają one związek z zawartą przez niego umową.
 4. Osoba biorąca udział w Usłudze podczas której prowadzony jest pojazd zobowiązana jest do posiadania oraz okazania podczas realizacji Usługi ważnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, przy pomocy którego Usługa jest realizowana. W przypadku braku okazania dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TM może odmówić realizacji Usługi. W takim przypadku, postanowienia § 3 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Zabronione jest podejmowania działań, które mogą narazić Stronę na zakłócenia jej funkcjonowania lub korzystania z niej przez innych Klientów. Działania takie mogą stanowić podstawę do anulowania dokonanych Zakupów Usług lub Voucherów Kwotowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

Załączniki:

 • Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

 

Załącznik 1

Wzór odstąpienia od umowy

 

 

 

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko Odstępującego

Adres:

 

 

Tor Modlin sp. z o.o.
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. gen. Wiktora Thommée 1B

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie www.tormodlin.pl w dniu …………………….  z w wyniku której nabyłem …………………………,  bez podania przyczyny.

 

 

………………………

Podpis konsumenta